Rammeplan for kulturskulen

 

Om kulturskulane sin nye rammeplan "Mangfold og fordjupning"

 I 2016 vart kulturskulane sin nye rammeplan "Mangfold og fordjupning" ferdig.

Rammeplanen har 4 kapitler:

  • 1 - skolens samfunnsoppdrag
  • 2 - Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet
  • 3 – Fagplanene
  • 4 – Mal for kvalitetssikringssystem

Rammeplanen byggjer både på den gamle fra 2003, Norsk kulturskoleråd Strategi 2020, kunnskapsløftet fra 2006, kulturløftene fra 2005 og 2009, kulturskolen – utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre (2010), Kulturutredningen 2014, Meld St. 20 (2012-2013) På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen og sjølvsagt kulturskolelova i opplæringslova § 13-6 fra 1997:

"Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles".

Kulturskulens tilbod skal ha ein høg kvalitet både faglig og pedagogisk. Rammeplanen er eit verktøy for kulturskulane til å kunne tilby større fleksibilitet i organisering av tilboda og gje tydeligare beskrivelsar av mål, innhald og arbeidsmåtar. Den set ein standard for alle kulturskular i Norge.

Planen kategoriserar dei ulike tilboda i tre opplæringsprogram, som ivaretek aktivitet, opplæring og fordjupning. Det er eit mål å kunne etablere tilbod av høg kvalitet innan:

  • Breddeprogrammet
  • Kjerneprogrammet
  • Fordjupningsprogrammet.

Den norske kulturskolemodellen har vakt stor interesse utanfor landets grenser, i det europeiske kulturskolesamarbeidet og i våre nordiske naboland. 

Den nye rammeplanen "Mangfold og fordjupning" finne du her!